Skip to main content

Условия за ползване на онлайн ресурсите на АбВи

В сила от: 01.01.2013 г.

Настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси регулират достъпа Ви до уебсайтове, контролирани от АбВи, включително от негови дъщерни дружества и свързани с него лица (наричани заедно „АбВи“), и съдържащи връзки към настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси (наричани заедно „уебсайтове на АбВи“). Настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси не се прилагат спрямо уебсайтове на АбВи, които не съдържат връзки към тях, нито спрямо уебсайтове на трети страни, връзки към които може да се съдържат в уебсайтовете на АбВи. Настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси и Политиката за поверителност регулират начина, по който използвате уебсайтовете на АбВи.

Без да се засягат правата, които имате съгласно приложимото законодателство, АбВи си запазва правото да изменя настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси, за да отрази технологичния напредък, законовите и регулаторните промени и добрите бизнес практики. В случай че АбВи измени настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси, актуализираната им версия ще отразява съответните изменения, а ние ще Ви уведомим за тях, като актуализираме датата на влизане в сила, посочена в началото на Условията за ползване на онлайн ресурси. Като осъществявате достъп до уебсайтовете на АбВи и ги използвате, Вие заявявате, че сте прочели, разбирате и приемате да спазвате настоящата версия на Условията за ползване на онлайн ресурси, която можете да прегледате на уебсайтовете на АбВи. Ако не сте съгласен/а с настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси или не сте удовлетворен/а от уебсайтовете на АбВи, единствената и изключителна коригираща мярка, на която имате право, е да преустановите използването на настоящия уебсайт на АбВи.

 

Отказ от отговорност

Потвърждавате и приемате, че:

Макар да се опитваме да предоставяме в уебсайтовете на АбВи най-актуалните сведения, свързани с нашите продукти и услуги, както и други данни за АбВи, ние не даваме гаранция за точността, ефективността и устойчивостта на каквато и да е информация, която се съдържа в уебсайтовете на АбВи. Всяко лице носи пълна отговорност и поема всички рискове, произтичащи от ползването на уебсайтовете на АбВи. Информацията е представена на принципа „ТАКАВА, КАКВАТО Е“ и е възможно да включва технически неточности и печатни грешки. АбВи си запазва правото по всяко време и без предизвестие да добавя, изтрива и променя информация, съдържаща се в уебсайтовете на АбВи.

АБВИ НЕ ПРАВИ ЗАЯВЛЕНИЯ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ. С НАСТОЯЩОТО АБВИ ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ И ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИ ПРАВА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЛЕДВА АБВИ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАНО ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД И ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИЗМЕРИМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИ ВРЕДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ СЪС СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ И/ИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ АБВИ Е БИЛО УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ.

АбВи не носи отговорност и не дава каквито и да е гаранции по отношение на точността, ефективността, навременността и пригодността на каквито да е информация или съдържание, получени от трети страни, включително посредством връзки към или от уебсайтове на трети страни. Освен както е изрично указано на уебсайтовете на АбВи, последното няма да редактира, цензурира или контролира по друг начин съдържание, предоставено от трети страни в информационни табла, чат стаи и други подобни форуми, фигуриращи в уебсайтовете на АбВи. Ето защо този вид информация следва да се третира като подозрителна и непотвърдена от АбВи.

В уебсайтовете на АбВи може да се съдържат заявления за бъдещето, които отразяват настоящите очаквания на АбВи по отношение на бъдещи събития и бизнес развитие. Заявленията за бъдещето предполагат рискове и неясноти. Реалните развитие на събитията или резултати може значително да се различават от предполаганите и зависят от редица фактори, включително, но не само, успеха на текущи научноизследователски програми, резултатите от предстоящи или бъдещи клинични изпитвания, текущо пускане на продукти на дружеството на пазара, регулаторни одобрения на фармацевтични продукти, валидността и приложимостта на патентите на дружеството, стабилността на търговските му отношения и икономическите условия като цяло. АбВи възнамерява редовно да актуализира уебсайтовете на АбВи, но не поема задължение за актуализиране на каквато и да е част от съдържанието.

 

Използване на уебсайтовете от Вас

Разбирате, потвърждавате и приемате следното:

Като използвате уебсайтовете на АбВи, Вие приемате да не прекъсвате или прихващате 

нашата информация в електронен вид, публикувана на тях или на кой да е от нашите сървъри. Също така приемате да не правите опити за заобикаляне на кой да е от защитните елементи в уебсайтовете на АбВи, както и да спазвате всички приложими местни, щатски, федерални и международни закони, правила и нормативни актове.

Предоставяте на АбВи правото да използва цялото съдържание, което качвате или предавате по друг начин към уебсайтовете на АбВи, в съответствие с настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси и Политиката за поверителност на АбВи по избран от АбВи начин, който може да включва, но не се ограничава до копирането, показването, представянето или публикуването ѝ в какъвто и да е формат, променянето ѝ, включването ѝ в други материали или създаването на производни произведения въз основа на нея. До степента, допустима от приложимото законодателство, Вие се отказвате от всякакви неимуществени права, каквито може да имате върху съдържанието, което качват или предавате по друг начин към уебсайтовете на АбВи (ако има такова).

С изключение на това, което АбВи предварително е заявило изрично и приело, не следва да се счита, че възникват отношения на поверителност, в случай че потребител на уебсайтовете на АбВи осъществи устна, писмена или електронна комуникация с АбВи (като обратна връзка, въпроси, коментари, предложения, идеи и др.). В случай че в някой от уебсайтовете на АбВи предоставянето на такава информация е изискуемо или необходимо, а въпросната информация съдържа идентифициращи лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл адрес), то АбВи ще я получи, използва и поддържа по начин, съответстващ на нашата Политика за поверителност. В останалите случаи подобна комуникация както и всякаква предоставена с нея информация ще се считат за неповерителни, а АбВи ще има право свободно да възпроизвежда, публикува и използва по друг начин въпросната информация за каквито и да е цели, включително, но не само за изследването, разработването, производството, употребата и продажбата на продукти, съдържащи въпросната информация. Лицата, изпращащи каквато и да е информация на АбВи, носят пълна отговорност за съдържанието ѝ, включително за достоверността и точността ѝ, както и за това дали тя нарушава правата на собственост и поверителност на трети страни.

 

Етикетиране на продукти

Възможно е имената, описанията и етикетите на продуктите да са с произход от САЩ или трета държава, която е различна от Вашата държава на пребиваване. Възможно е продуктите да не се предлагат във всички държави или да се предлагат под различно търговско наименование, с различни количества на активното вещество в дозова единица или за различни показания. Много от посочените продукти се отпускат само по лекарско предписание на местен медицински специалист. С изключение на това, което АбВи предварително е заявило изрично и приело, не следва да се счита, че директорите, служителите, сътрудниците и представителите на АбВи, дъщерните му дружества и свързаните с него лица предоставят медицински консултации, диагнози, лечение или други медицински услуги, които по какъвто и да е начин да водят до възникване на отношения между лекар и пациент през уебсайтовете на АбВи.

 

Интелектуална собственост

Публикуваните на уебсайтовете на АбВи информация, документи и свързани с тях графични изображения („Информацията“) са изключителна собственост на АбВи, с изключение на информация, предоставена от трети страни – доставчици по силата на договор с АбВи. Дава се разрешение за използване на Информацията, при условие че: (1) уведомлението за авторски права по-горе фигурира на всички копия; (2) Информацията се използва единствено за осведомителни и нетърговски цели или за лични цели; (3) Информацията не се изменя по какъвто и да е начин; (4) графичните изображения, присъстващи в настоящия уебсайт на АбВи, не се използват отделно от придружаващия ги текст. АбВи не носи отговорност за съдържание, предоставено от трети страни – доставчици, а Вие нямате право да разпространявате подобни материали без разрешение на притежателя на авторските права върху тях. С изключение на разрешените по-горе начини, АбВи не предоставя на кое да е лице права за ползване (лицензи) или други права, било то изрично или по подразбиране, по отношение на патенти, търговски марки или други, принадлежащи на АбВи, права. Присъстващите в уебсайтовете на АбВи търговски марки, търговски наименования, търговски дизайни и продукти на АбВи не следва да се използват без предварителното писмено разрешение на АбВи освен до степента, необходима за идентифициране на продукти или услуги на дружеството.

 

Поверителност и сигурност

АбВи се ангажира да гарантира Вашата поверителност онлайн. Разбираме, че поверителността е важна за клиентите ни и посетителите на уебсайтовете на АбВи. Начинът, по който използваме идентифициращи лични данни, е в съответствие с Политиката ни за поверителност и като осъществявате достъп до уебсайтовете на АбВи и ги използвате, Вие приемате да спазвате тази Политика за поверителност.

Вие потвърждавате и приемате, че макар АбВи да прилага предпазни мерки с оглед предотвратяване на неразрешен достъп и прихващане, когато предоставяте Вашите идентифициращи лични данни в уебсайтовете на АбВи няма абсолютна гаранция за сигурност. В МАЛКО ВЕРОЯТНИЯ СЛУЧАЙ НА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ВЪПРЕКИ НАШИТЕ УСИЛИЯ АБВИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДОБНИ ПРИХВАЩАНИЯ ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП, НИТО ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИЗМЕРИМИ, СЪПЪТСТВАЩИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), ПОНЕСЕНИ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОРИ АБВИ ДА Е БИЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ, КАТО АБВИ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ДАДЕН КЛИЕНТ, НЯМА ДА СТАНЕ ОБЕКТ НА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП, НИТО ДАВА ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСЕКИ КЛИЕНТ ИМА ОТГОВОРНОСТ ДА ПАЗИ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ПАРОЛАТА СИ.

 

Ограничаване на отговорността

АбВи не поема отговорност за материалите, информацията и становищата, които са предоставени, публикувани или достъпни по друг начин на уебсайтовете на АбВи. Решението да разчитате на тези материали, информация и становища е на Ваш собствен риск. АбВи отхвърля отговорността за травми или вреди, настъпили вследствие от използването на уебсайтовете на АбВи или намиращото се в тях съдържание.

УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ И ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРИНЦИПА „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ И „ТАКА, КАКТО СА НАЛИЧНИ“, ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ ГРЕШКИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АБВИ, ДОСТАВЧИЦИТЕ МУ И, СЪОТВЕТНО, ТЕХНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ (НАРИЧАНИ ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ „СТРАНИ НА АБВИ“) НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДВЕЖДАНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД И СЪГЛАСНО КАКВАТО И ДА Е ПРАВНА ДОКТРИНА, КОИТО ВРЕДИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ВИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ ИЛИ НА ДАДЕНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ ИЛИ УЕБСАЙТ, КЪМ КОЙТО Е ПРЕДОСТАВЕНА ВРЪЗКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗМЕРИМИ, КОСВЕНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, НИТО ЗА НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ НАЗИДАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЗА ФИЗИЧЕСКИ ТРАВМИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАБАВА, ПРЕКЪСВАНЕ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАДЕНА УСЛУГА, ВИРУСИ, ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ИЛИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ ИЛИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е НАЛИЦЕ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА АБВИ И ДАЛИ АБВИ Е БИЛО УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ. Вие приемате, че независимо дали приложимото законодателство предвижда друго, нямате право да завеждате искове или образувате дела на основания, които произтичат от уебсайтовете на АбВи или настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси или са свързани с тях, след изтичане на повече от една (1) година от възникването на основание за завеждане на иск или образуване на дело. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА АБВИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СА В СИЛА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И УСЛОВИЯ.

 

Общи условия

Вие приемате, че настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси и Политиката за поверителност съдържат цялото споразумение между нас по отношение на предмета им. Уебсайтовете на АбВи са разработени и функционират в съответствие със законите на щата Илинойс. Законите на щата Илинойс регулират условията, предвидени в настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси, дотолкова, доколкото пред законите на щата Илинойс нямат предимство императивни правни норми, напр. приложими спрямо Вас закони за защита на потребителя. В случай че компетентен съд счете дадена разпоредба от настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси за невалидна или неприложима, Вие приемате, че останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване на онлайн ресурси остават в сила и продължават да пораждат правни последици.