Skip to main content

Технологии и платформи

Инвестирайки в революционни технологии и платформи, нашата цел е да развиваме иновацията в медикаментите, които разработваме и да предоставяме по-добри решения за пациентите.

Време на прогрес в медицинската наука

През последните две десетилетия станахме свидетели на безпрецедентно разширяване на познанията ни за биологията на човека и напредък в области като човешка генетика, геномика на раковите заболявания, биология на стволовите клетки, биоинформатика и системна биология, което стана основа за създаване на нови терапии. В бъдеще благодарение на напредъка не само в медицинската химия, а и в области като протеиновото инженерство, конюгати антитяло-лекарство, биспецифични антитела и имунотерапии ще можем да си поставяме нови, и то достижими, цели.

Научете повече за някои от технологиите и платформите, които използваме, за да откриваме и разработваме иновативни лекарства.

Технологии, основаващи се на протеини

Един от начините да подсилим терапевтичния потенциал на антителата е да ги комбинираме или "свържем" с лекарствени продукти с малки размери, които засилват способността на антителата да атакуват конкретни антигени. Друг начин за стимулиране на лечебния потенциал на антителата е да се използва технология, която позволява генериране на двойно-специфични антитела, които да атакуват два антигена (познати още като „антитела с двойно вариабилен домейн“ (DVD).
Биспецифични антитела

Нашата платформа за биспецифични антитела е многообещаваща технология. В миналото се е използвал терминът "DVD платформа". Тази платформа е способна да произведе голямо разнообразие от биспецифични антитела, а DVD са само една малка част от тях. Тези антитела притежават множество биологични характеристики и способности за свързване с различни протеини.

Що се отнася до онкологията, ние гледаме на платформата си за биспецифични антитела като път, който води до нов тип биология, а не просто до комбинирана терапия. Така например ние изучаваме приложенията на нашите биспецифични антитела, водещи до подсилването на действието на антитяло-лекарство свързаните молекули (ADCs). На предклиничен етап можем да демонстрираме, че биспецифично антитяло, което се свързва с две части от една съща прицелна молекула, се поема по-добре от раковите клетки, отколкото класическите ADC. На предклиничен етап можем да демонстрираме, че биспецифично антитяло, което се свързва с две части от една и съща молекулярна цел, се поема по-добре от раковите клетки отколкото класическите конюгат-антитяло лекарства. По този начин може да се достави по-голямо количество токсин и така да се повиши ефикасността.

По сходен начин биспецифичните антитела, които се свързват с две различни прицелни части от една и съща ракова клетка, може да се използват, за да повишат специфичността към туморни образувания. Това ни позволява да преследваме таргетни клетки, които имат известна експресия в нормална тъкан. Благодарение на платформата си от биспецифични антитела ние сме способни да създадем многообразие от протеинови структури, които в крайна сметка водят до нов вид биология с различни механизми на действие.

Прочетете за това как се борим със заболяванията, използвайки комбинирани подходи.

Иновативни и таргетирани методи за доставяне на лекарства в организма

Изследваме няколко нови метода за доставяне на лекарства в организма, които са по-прецизни и по-ефикасни. От това да намалим въздействието на химиотерапията върху здравите клетки до това да открием нови хоризонти пред лечението на невродегенеративни заболявания. Нашите изследвания върху иновативни, таргетни системи за доставка на лекарствени продукти целят да променят начина, по който се лекуват заболяванията.


 
Конюгати антитяло-лекарство

Конюгатите антитяло-лекарство са доказана технологична платформа, която доставя терапевтичния агент директно там, където има нужда от него, чрез използване на свойството прецизно таргетиране на антитялото.

Конюгатите антитяло-лекарство пренасят мощен токсин, който е твърде силен, за да се прилага системно в организма. Токсинът се свързва с моноклонално антитяло, за да може да се достави директно до туморните клетки, като не засяга здравите тъкани. Концепцията зад конюгатите антитяло-лекарство не е нова, но едва наскоро прогресът в идентифицирането на таргетните клетки, инженерингът на антитела, химията на свързващите вещества и технологиите при разработване на токсини обединиха сили, за да дадат начало на тази обещаваща платформа.

Нашите доказани способности да откриваме и разработваме високоспецифични моноклонални антитела и опита ни в химията на „малките молекули“ и анализа превръщат конюгатите антитяло-лекарство в особено приоритетна за АбВи област на разработване.

Научете повече за таргетния ни подход в онкологията. 

Атакуване на ракови стволови клетки

Раковите стволови клетки са в основата на злокачествените заболявания. Те дават началото и подхранват разрастването на туморите и са по-устойчиви на химиотерапия и лъчелечение. Раковите стволови клетки са именно злокачествените клетки, които образуват метастази, в резултат от което заболяването се разпростира в организма.

Начало на работата в тази насока поставя „Стемсентрикс“ (Stemcentrx), а днес терапиите ни са разработени така, че да таргетират ракови стволови клетки, а след това да доставят мощно лекарство, способно да ги унищожи. Вярваме, че таргетирането и елиминирането на раковите стволови клетки ще доведе до дългосрочна преживяемост на пациентите.

Прочетете повече за парадигмата на раковите стволови клетки.

Наночастици и протеинови капсули

Сложната и заплетена система от клетки, които доставят кръв до тъканите на главния и гръбначния мозък е трудно да бъде достигната с биологични лекарствени продукти. Ето защо проучваме нови начини за преодоляване на кръвно-мозъчната бариера с наночастици и протеинови капсули. Тези иновативни системи за доставяне на лекарства може да доведат до успехи в откриването и разработването на нови медикаменти за лечение на заболявания на мозъка като болест на Алцхаймер и Паркинсонова болест.

Научете как преодоляваме кръвно-мозъчната бариера, за да доставим нови лекарства в организма.

Мобилизираме силата на организма

Като опознаваме все по-добре биологията на човека, можем да приложим и потенциала на организма, за да открием нови начини за справяне със заболяванията. Онкологичните и имунологичните заболявания са две области, в които последните изследвания показват как новите решения може би се крият в самите нас.
Имуно-онкология и имунотерапии

В онкологията целта ни е да стимулираме имунната система, за да атакува туморите, докато при имунологичните заболявания искаме да я накараме за забави темпото, ...защото вреди на организма, като безпричинно атакува здравите тъкани. Ключът към лечението и на двата вида заболявания може да се крие в имунотерапиите.

Така например имунната система и туморите непрестанно враждуват. Туморите използват различни механизми, за да не бъдат унищожени от имунните клетки. Един от начините, по които постигат това, е ангажирането на рецепторите на имунните клетки (контролни молекули). Контролните молекули в имунните клетки са основен "изключващ" фактор и активирането им блокира имунен отговор към прицелна клетка, която е идентифицирана като "чужда" за тялото. Когато туморите включват тези рецептори, имунните клетки се затрудняват да идентифицират тумора като нещо, което трябва да атакуват и така се намалява действието им, водещо до унищожаване на тумора. Най-големият пробив в имунотерапията през последните години дойде, когато учените откриха, че ако тези контролни рецептори бъдат потиснати, това може да активира имунните клетки и да доведе до насочен  отговор срещу туморите. 

Насочената срещу туморите активност на контролните инхибитори ни показва, че имунната система може да контролира туморите, но блокирането на тези рецептори е само един подход. От няколко години разглеждаме още редица подходи освен този.

Прочетете повече за нашите постижения в имунотерапията.

Науката да произвеждаш лекарства

Нашите лекарства са толкова ефективни, колкото е способността ни да осигуряваме наличността им. Продължаваме да търсим нови начини, за да гарантираме, че нашите открития се произвеждат и доставят на пациентите безопасно и с най-високо качество.
Производство на биологични лекарства

Успехът в производството на биологични лекарства се измерва предимно с възпроизводимостта на продукта. Чрез усъвършенствано разработване на клетъчни линии, производство на клетъчни култури и контрол на качеството ние преодоляваме усложненията, съпътстващи производството на големи молекули, и успяваме да предложим постоянна продукция на лекарства. Експертният ни опит с биологичните лекарства се дължи на това, че разработихме първото изцяло човешко моноклонално антитяло. Днес нашият екип по производството на биологични лекарства продължава да бъде лидер в областта и предлага научна подкрепа във всички аспекти от нашето производство. Нашият екип си сътрудничи със звената за научноизследователска и развойна дейност и нашите подизпълнители, за да увеличаваме обема и да прехвърляме нови продукти към производствените бази, да разрешаваме технически проблеми, свързани с производството на продукти, или да провеждаме лабораторни изследвания и идентифицираме и прилагаме мерки за подобряване на процеса с цел повишаване на продукцията и производителността. Поддържаме химически получени и ферментиращи лекарствени вещества, стерилни и нестерилни лекарствени продукти, аналитични методи за изпитване и различни устройства, а всички те правят доставката на лекарствата възможна.

Технологията Meltrex, иновативно формулиране на лекарства

Често срещан проблем в изследователската дейност с лекарства е когато лекарството не се разтваря във вода и следователно не може да се усвои от организма. Открихме начин да използваме същите техники на екструзия чрез стапяне, които се прилагат в индустриална среда от векове, и ги прилагаме към лекарствата, а това отвори вратата към възможности за стздаване на формули за нови лекарства за лечение на пациенти с най-различни заболявания – от вирусни инфекции до рак.

Прочетете повече за неочакваната връзка между шишетата за прясно мляко и новите лекарства.